News

Home > Newsroom > News
Email ThisPrint This

BAFS รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นทั้งสามพื้นที่

BackJun 19, 2017

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศประจำปี 2560 โดยบริษัท ได้รับรางวัลทั้งสามพื้นที่ ได้แก่ สถานีบริการจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยานดอนเมือง (สำนักงานใหญ่) ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน สถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับรางวัลเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน และสถานีบริการจัดเก็บน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับรางวัลเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน